info@pneuzoom.sk
|
0918 863 129
|
Obchodné podmienky
|
Záručné a reklamačné podmienky
|
Doprava a doba dodania
|
Rady a tipy

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Kontaktná osoba:

Marek Bednár

info@pneuzoom.sk

tel. č. 0918 863 129

FAKTURAČNE ÚDAJE

OBCHODNÉ MENO: Marek Bednár - BENAD
SÍDLO SPOLOČNOSTI: Víťaz 154

IČO: 552 535 21
DIČ: 1128551897
IČ DPH: SK1128551897
 

KONTAKTY

E-mail : info@pneuzoom.sk

Obchodné podmienky Marek Bednár - BENAD  zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Prešov , 

Oddiel Sro, Vložka č.

 

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Predavajúci bezodkladne elekktronicky potvrdí vytvorenú objednáku. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do 24 hodín od vytvorenia objednávky v pracovných dňoch medzi 7:00 – 16:00 hod. V prípade zrušenia objednávky po dobe 24 hodín účtujeme poplatok za storno, čím nám vznikli náklady na prepravu tovaru. Pri 2 kusoch je to suma 15 EUR, pri 4 kusoch je to suma 30 EUR.

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru , ktorý je skladom 2-4 pracovných dní , pri tovare, ktorý je  na objednávku od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.V prípade, ak zákazník- objednávateľ s lehotou dodania nesúhlasí  má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.  https://www.pneuzoom.sk/file/1/Odst%C3%BApenie%20od%20k%C3%BApnej%20zmluvy%20uzavretej%20na%20dia%C4%BEku.pdf 

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. a platnú cenu prouktu oznámi pri overovaní objednáky, avšak v prípade nesúhlasu spotrebiteľa so zmenenou cenou produktu má spotrebiteľ práo o odstúpenie od zmluvy.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou

b) dopravou predávajúceho (1,5 €/km)

c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti SDS a QDL, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

• dodať na základe Potvrdenej objednávky Kupujúcemu Tovar v dohodnutom sortimente, množstve, kvalite a termíne za dohodnutú cenu, zvýšenú o prepravné náklady,

• doručiť Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom daňový doklad na úhradu kúpnej ceny tovaru (faktúru) a prípadne iné doklady, týkajúce sa tovaru, ktoré Predávajúci spolu s Tovarom obdržal od svojho dodávateľa resp. výrobcu tovaru.

Predávajúci má právo na riadne a včasné prevzatie tovaru Kupujúcim a zaplatenie kúpnej ceny Kupujúcim za dodaný tovar.

Vlastníctvo tovaru na Kupujúceho prechádza prevzatím veci.(objednaného produktu). Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci (objednaného produktu)kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

.Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar,

zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu Tovaru v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,

nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,

potvrdiť prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

vykonať prehliadku Tovaru pri jeho doručení,

 

Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v sortimente, množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s Predávajúcim pri Potvrdení objednávky za dohodnutú cenu.

 

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. V prípade neskoršej reklamácie množstva alebo fyzickej porušenosti produktu vyhovieme tiež  nakoľko sa snažíme vychádzať v ústrety každému zákaznikovi. 

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva prevzatím veci(objednaného produktu).ri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci (objednaného produktu)kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

6. Pri neprevzatí produktu si predávajúci nárokuje na vyrovnanie nákladov spojených s prepravou neprevzatého produktu ( zaslanie + spätné vrátenie tovaru)

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo kedykoľvek stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať písomnou formou , emailom alebo telefonický. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež písomnou formou , emailom alebo telefonický.

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (formulár na odtúpenie sa nachádza v časti na stiahnutie). Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, emailom alebo iným trvaliým nosičom. Musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odoslané.Samotný tovar je potrebiteľ povinný zaslať späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predavacjúcim na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy . Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Pri osobnom odbere je zákaznik povinný si skontrolovať objednaný prukt. Tovar môže vrátiť do 7 pracovných dní. 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Predavajúci je poviný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie , poštovné a iných nákladov a poplatkov bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy.(formulár na odtúpenie sa nachádza v časti na stiahnutie)


4.Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

 

 

V. Záruka a servis

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov, a zákonač. 102/2014 Z.z. o ocharne spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajucého a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.